top of page

Series Chung tay - Small Actions Big Changes

Educational Content

2017

VTV7

Có thế nói là ở hầu hết các mặt, ở khắp mọi nơi, mọi lúc, thành phố nông thôn, rừng núi đồng bằng, sông hồ... đâu đâu cũng thấy môi trường bị phá hoại nghiêm trọng gây nên những tác hại khôn lường. Chung tay - Small Actions Big Changes là series kêu gọi toàn xã hội cùng chung tay bảo vệ môi trường.

bottom of page