top of page

Series Video 10 phẩm chất 5 năng lực

Educational Content

2022

Plan International

Series "10 phẩm chất 5 năng lực" là bộ video clip dành cho các bạn học sinh Phổ thông dân tộc nội trú nhằm định hướng phát triển 5 phẩm chất chủ yếu và 10 năng lực cốt lõi theo Chương trình Giáo dục Phổ thông mới đang được các nhà trường hưởng ứng và thực hiện chủ động và sáng tạo thông qua các môn học, các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, thể chất, nghệ thuật và văn hóa.

bottom of page