top of page

Series Video SFVAgri Export

Educational Content

2024

Oxfam Việt Nam

AgriExport là nền tảng kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế. Nền tảng được phát triển bởi Oxfam và VCCI cùng các đối tác chuyên môn khác, trong khuôn khổ dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho DNNVV trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam” (SFV-Export) do Liên minh Châu Âu tài trợ. Chuỗi Video clip SFV AgriExport giới thiệu đến các doanh nghiệp Việt Nam và các nhà mua hàng quốc tế các tính năng và tiện ích của trang web AgriExport

bottom of page