top of page

Supply Compass Animated Explainer Video

Creative Solution

2018

Cleverclip

Supplycompass là một công ty chuyên về phát triển sản phẩm và phần mềm phân phối cho các thương hiệu thời trang. Họ lựa chọn thực hiện video clip này để tiếp thị ý tưởng kinh doanh của họ, đồng thời cho tất cả các bên liên quan biết họ là ai.

bottom of page