top of page

Youth & Gender

Educational Content

2020

Oxfam Việt Nam

Video clip giới thiệu về dự án Youth&Gender do Oxfam Vietnam thực hiện - dự án "Thanh niên tham gia thay đổi định kiến giới và thúc đẩy bình đẳng giới tại Việt Nam"

bottom of page