top of page

Zagg Network Animated Explainer Video

Creative Solution

2019

Cleverclip

Video clip giới thiệu về những đổi mới của Zagg Protocol, đó là xây dựng một Blockchain mới bảo vệ quyền riêng tư cho người dùng thông qua mô hình kết hợp theo dõi tài sản và giá trị trên chuỗi khối với cả Tài khoản và UTXO.

bottom of page